Medlemsmeny • Referat fra styremøte i Josefinekoret 22.10.2019

  Sted: Baker Hansens lokaler, Adamstuen, Tid: Fra kl. 16.30 til kl. 18.00, Til stede: Arild Kjerschow, Kjersti Engebrigtsen, Sissel Ledang, Anne Iversen, Greet Johnsen, Kirsten

         Wiingaard Grønn (deler av møtet)

  Referent: Anne Iversen

  Sak 1 Innkallingen og dagsorden ble godkjent
  Sak 2 Referatet fra styremøte 27.08.2019 ble godkjent etter at kommentarene ble innarbeidet innen fristen utløp på 1 uke etter utsendelse
  Sak 3 Et brev til styre fra Peder Christian Kjerschow. Styre ønsker å komme tilbake til saken i førstkommende styremøte
  Sak 4 Korets økonomi
  A) Utkast til korets budsjett for 2020. Budsjettet var sendt medlemmene før møtet. Det ble besluttet at kormedlemmene dekker utgiftene for notene delvis selv 250 kr pr. person.
  B) Utkastet var lagt frem nå for å anskueliggjøre konserten i mars sin påvirkning på korets økonomi i 2020. Budsjettet tas opp som egen sak senere.
  C) Utkast til budsjett for korets seminar 29.2 – 1.3 2020 og utkast til korets budsjett for konserten i Sagene kirke 22.3.2020. Budsjettet var sendt medlemmene før møtet.
  Det ble bestemt at kormedlemmene selv dekker utgiftene ifm leie av lokaler i Fagerborg Menighetshus kr 250 pr deltaker. Videre ble posten honorarer til profesjonelle utøvere generalprøve og konsert endret til 5 musikere og 4 solister (a 6000) 54000 kr. Endringen innarbeides i nytt budsjett.
  Sak 5 Skal koret dekke utgifter/merutgifter pga forfall til deltakelse i Lom? Koret dekker ikke billettutgiftene til de tre som ikke kunne delta og bruke billettene sine. Koret dekker ikke merutgift ved at kormedlem ikke fikk mulighet til å dele utgift til rom i hytte.
  Sak 6 Eventuelt
  A) Korfestival i Trondheim (Olavsdagene) 4-6 juni 2020. Arild Kjerschow forbereder saken
  B) Korets faggruppe. Igangsettelsen av faggruppen utsettes til våren.
  C) Fordelingen av utgifter ifm korets seminar 29.02-1.3 2019
  Korets medlemmer dekker utgiftene kr 250 pr. person for leie av Fagerborg Menighetshus lokaler. I tillegg kommer utgifter ifm festmiddag om kvelden som hver deltaker må dekke selv. Det vil bli tatt kontakt med et cateringselskap og undersøkt ulike muligheter for menyer. Anne Iversen kommer tilbake til koret med et opplegg.

  Referat styremøte for Josefinekoret i Baker Hansens lokaler Adamstuen 27.august 2019 kl. 16.45

  Til stede: Kjersti Engebrigtsen, Sissel Ledang, Anne Iversen, Arild Kjershow, Greet Johnsen(referent) og Kirsten Wiingaard Grønn fra kl 16.45 til 17.50.

  1. Innkalling og dagsorden ble godkjent.

  2. Referat fra forrige styremøte
  Referat fra styremøte er godkjent hvis ikke annet blir sagt innen en uke etter utsendelse.

  3. Plan for styremøter denne høsten: 22.10.2019 og 26.11.2019.

  4. Tidspunkt for neste konsert. Kirsten hadde flere forslag til konserttidspunkt. Vi landet på følgende datoer for generalprøve og konsert:

  a. 21.-22 mars 2020

  b. 9.- 10 mai 2020

  c. 25- 26 april 2020 er usikker fordi Natasja ikke tror hun kan spille tirsdagen i forkant.
  Siden vi ikke kan ha konsert i Skøyen kirke, må vi finne andre lokaler. Dette viser seg å ikke være så lett. Kjersti skal undersøke om vi kan ha konsert i følgende kirker: Fagerborg, Margaretakyrkan, Kampen, Vålerenga, Nordberg og Uranienborg. Det kan også være aktuelt å undersøke andre egnede lokaler enn kirker. Det er veldig viktig at vi vet det temmelig raskt for at medlemmene kan sette av datoen i kalenderen sin.

  5. Sted og tidspunkt for seminar. Arild hadde en spørreundersøkelse, som viste følgende prioritering:

  - Seminar i Oslo med sammenkomst om kvelden.

  - Voksenåsen på dagstid med lunsj og sammenkomst i byen om kvelden.

  - Voksenåsen med overnatting eller et annet sted, f.eks. Granavollen.

  Kirsten følte at helheten blir litt borte hvis flere ikke ønsker å møtes på kvelden også. Vi trenger øvelseslokaler til seminaret og Kjersti skal kontakte Korforbundet, mens Anne skal undersøke evt. andre øvelseslokaler.
  Vi landet på helgene i uken 9 eller 10 for seminar.
  Kjersti skal søke om konsertstøtte den 15 sept. eller 15 mars.

  6. Økonomisk status

  Sissel la fram budsjett og regnskap for Dixit Dominuskonserten. Resultatet viser høyere solistutgifter og høyere billettinntekter enn budsjettert. Resultatet er kr 83 899 mot beregnet kr 84 000.
  Økonomien for øvrig viser en forventet beholdning på kr 50 000 ved årsskiftet.

  7. Eventuelt.

  De nye notene kostet kr 11 241, dvs kr 288 pr kormedlem. Dette er utgifter medlemmene tidligere har betalt. Samtidig har Korforbundet innvilget koret støtte til noteinnkjøp.
  Vi sjekker hva støtten innebærer og drøfter nærmere hvordan vi gjør dette.

  Referat fra styremøtet i Josefinekoret i Baker Hansens lokaler på Adamstuen 7. mai 2019 kl. 1600 – 1800.

  Til stede:Kjersti Engebrigtsen, Sissel Ledang, Anne Iversen, Greet Johnsen, Arild Kjerschow (referent) og Kirsten Wiingaard Grønn fra kl. 1615 til kl. 1715.

  Innkaling og dagsorden.
  Innkalling og dagsorden. Rekkefølgen på punktene i dagsorden ble noe endret.

  Rutiner vedrørende referater.
  I styremøtet 19. mars, jf. referatets punkt, ble det bestemt at utkast til referat sendes styremedlemmene med en frist til å komme med tilføyelser og korrigeringer på 1 uke fra utsendelsesdato. Etter at fristen er ute sender referent korrigert og endelig referat til styremedlemmene, varamedlemmene og Anne T for plassering på korets hjemmeside.

  Saken ble diskutert på ny og konklusjonen ble fastholdt. Det ble presisert at dersom det er uenighet om en foreslått endring/tilføyelse, foreslås uenigheten løst ved ytterligere e-postkorrespondanse. Forslag til realitetsendringer som fremmes etter fristen på 1 uke hensyntas, hvis ikke referatet er lagt ut på hjemmesiden. Hvis ikke må feil tas opp på neste styremøte.

  Referat fra forrige styremøte og referat fra Årsmøte.
  Referat fra styremøtet 19. mars med Sissels og Arilds endringer godkjennes og legges ut på hjemmesiden. Referat fra årsmøtet 7. april med Arilds endringer godkjennes og legges ut på hjemmesiden. Arild tar kontakt med Anne T. om dette.

  Rutiner vedrørende styremøtene og styrets arbeid.
  Styreleder pekte på at det har vært mange og nokså korte styremøter i den senere tid. Hun ønsket at vi framover legger opp til færre (2-3 ganger per semester) og lengre møter, slik at man fikk drøftet sakene bedre. Det var enighet om dette. Det videre bestemte at det bør lages en møteplan som vurderes opp mot korets aktiviteter.

  Hva skal den nye faggruppen gjøre?
  Sissels ide om å etablere en faggruppe fikk tilslutning under årsmøtet. Sissel hadde utarbeidet et forslag til mandat som ble gjennomgått og godkjent med den presisering at forslagene fra gruppen avgjøres av styret, om hensiktsmessig basert på dirigentens og/eller medlemmenes ønsker og muligheter.

  Deltakelse i gruppen tas opp med kormedlemmene så snart som mulig.

  Skøyen kirke og referat fra styreleders møte 01.04.
  Kjersti orienterte om erfaringene med kirken ifm siste konsert og et møte hun hadde hatt med kirken. Kjersti hadde tatt opp flere negative forhold: Opphengte plakater var fjernet, rengjøring pågikk mens publikum kjøpte billetter, ikke på mandag som vi hadde bestilt, og en av toalettene ble til og med stengt. Dessuten var pålegget om at vi måtte være ute av lokalene innen 2015 helt unødvendig, fordi det ikke var noen annen aktivitet som startet da. Koret bør få anledning til å bruke ”sidekoret” med tilhørende toalett til solister og toaletter i kjelleren. Styreleder tar nytt møte med kirken og inngår en kontrakt med tanke på fremtidige konserter i Skøyen. Den bør bl.a. også inneholde et punkt om at det holdes et møte en måned før hver konsert hvor alle forhold gjennomgås.

  Det ble en kort diskusjon om hvor egnet Skøyen kirke er. Det var delte meninger. Til fordel for fortsatt bruk ble særlig nevnt at den er billig og omtrent passe stor. Det var enighet om at fortsatt bruk av Skøyen bør luftes med medlemmene.

  Josefinekoret betaler leien på 2 000 kroner, men betaler ikke for vasken.

  Voksenåsen.
  Det var uttrykt skuffelse over at det var færre enn før som deltar på middagen og senere på kvelden og som overnatter. I den påfølgende diskusjonen ble det også nevnt at det er dyrt og at maten denne gang ikke var bra, og det ble spørsmål om andre løsninger. Kirsten synes overnattingsseminar på Voksenåsen er bra, og det var enighet om at øvelsesrommet og de tilstøtende lokalene var fine.

  Styret konkluderte med at Arild lager en spørreundersøkelse med flere alternativ for hvordan vi ønsker et et to dagers seminar som oppkjøring til konsert skal være.

  Veien videre. Kirstens planer for neste konsert.
  Det er bestemt at vi skal fremføre Josef Haydns Missa Celensis nr. 8 (Mariamesse) som Kirsten har sendt link til alle i koret. Konserten blir i april/mai.

  Lønn/honorar til Kirsten og Natasja.
  Kirsten var ikke til stede under behandlingen av dette punktet.

  Sissel hadde laget exl-ark med ulike alternativ og virkningene for korets økonomi. Ulike alternativer ble gjennomgått sett på bakgrunn av tidligere forhøyelser av honorarene og korets økonomiske situasjon nå og på litt lengre sikt. Styret besluttet å tilby både Kirsten og Natasja en lønnsøkning på 7,5 % med virkning fra 1. mai. Kjersti tar dette opp først med Kirsten dernest med Natasja.

  Lomturen.
  Det er bestemt at vi skal reise fra Oslo i private biler ev. med buss/tog for dem som foretrekker det på fredag 30 august, at vi skal bo 2 netter på Nordal turistsenter i Lom sentrum, at vi skal synge Heilag Vår ved lunsjtid på Aukrusts gård på lørdag og at vi skal reise hjem søndag. Detaljene rundt dette behøver vi ikke komme tilbake til før vi starter opp i august, men Arild vi ajourføre deltakerlisten bl.a. med tanke på om Nordal turistsenter vil ha en nøyaktig liste.

  Arild holder videre kontakt med Kirsten m.fl. om det er aktuelt med opptreden på Øygarden i Sel på søndag.

  Eventuelt.
  Styret innvilger Kirsten en fri tirsdag i året uten lønnsreduksjon i tråd med seniorpolitikken for lærere (på Steinerskolen).

  Kirsten understrekte at det er viktig at hun får vite om permisjoner, sykmeldinger og andre forfall umiddelbart.

  Neste styremøte: tirsdag 27. august 2019.


  REFERAT FRA ÅRSMØTE FOR JOSEFINEKORET 09.04.2019 .


  FAGERBORG SKOLE KL. 20.00-20.45


  REFERENT: AXEL ØDEGAARD


  SAK 1. KONSTITUERING AV ÅRSMØTET

  • valg møteleder: årsmøtet godkjenner styreleder Kjersti Engebrigtsen. Valg referent: årsmøtet godkjenner Axel Ødegaard
  • Godkjenning innkallingen: årsmøtet godkjenner innkallingen.

  SAK 2. ÅRSBERETNING FOR 2018.

  • Styreleder Kjersti Engebrigtsen leser årsberetningen. Kommentarer: det ble presisert at aktive medlemmer er synonymt med betalende medlemmer. Det ble kommentert på at få medlemmer i koret overnattet på Voksenåsen seminaret. Forslag til styret om å drøfte gjennomføringen evt fremtidig seminar på Voksenåsen.
  • Årsmøtet godkjenner årsberetningen.

  SAK 3. ÅRSREGNSKAP FOR 2018 INKLUDERT LIMERICK.

  • Kasserer Sissel Ledang gjennomgår årsregnskapet. Hun kommenterer at årsaken til det lille overskuddet fra Limerickturen sannsynligvis er variasjon i valutakurs. Til underskudd på balansen kommenteres at husleie for to år til Skøyen kirke ble belastet på regnskapet for 2018.
  • Revisor Ingeborg Lie har ingen innvendinger til regnskapet og anbefaler at årsmøtet godkjenner.
  • Kommentarer: Kasserer Sissel Ledang oppklarer kort noen spørsmål fra årsmøtet.
  • Regnskapet blir karakterisert som ryddig og godkjennes av årsmøtet.

  SAK 4. BUDSJETT 2019 INKLUDERT KONSERTEN.

  • Kasserer Sissel Ledang gjennomgår budsjettforslag for 2019. Det er satt opp to alternative budsjett basert på forslag om ulike satser for medlemskontingent. Styret anbefaler at kontingentsatsen ikke reduseres.
  • Konsertbudsjett for Skøyen kirke 31.03.19: Kommenteres på at kr. 22.000 budsjetteres som støtte til konserten, altså utgifter.
  • Kontingent: budsjettet vedtas med nåværende kontingent på kr. 1500 pr medlem. Styret minner om at det er praksis å søke styret om reduksjon i kontingent begrunnet i økonomiske forhold.

  SAK 5. OPPSUMMERENDE KOMMENTARER TIL AKTIVITETEN I 2018.

  • Det ble liten tid til kommentarer. Et forslag om å se på alternative konsertlokaler til Skøyen kirke utfra egnethet som korlokale, lyd og akustikk.

  SAK 6. VALG.

  • Valgkomiteens forslag gjennomgås. Følgende valg gjennomføres med akklamasjon: Stemmekontakt sopran Greet Johnsen. Vara stemmekontakt alt, Katja Bø tar gjenvalg. Revisor Sunniva Jakhelln. Plakatansvarlig Sunniva Jakhelln tar gjenvalg, Valgkomite Eva Bøhn og Randi Børresen tar gjenvalg. Øvrige var ikke på valg.

  SAK 6. EVENTUELT.

  • Sissel Ledang foreslår at styret oppretter en komite med ansvar for korets eksterne aktiviteter som korseminar etc. Årsmøtet støtter forslaget og ber styret drøfte saken og foreslå mandat og medlemmer.


  REFERAT FRA STYREMØTE 19.mars 2019
  Til stede: Kjersti, Sissel, Arild, Anne I, Liv E. Møteleder Kjersti, Referent Liv
  Forfall: Kirsten

  1. Innkallingen ble godkjent.

  2. Rutiner for styremøtereferat. Ordningen har så langt vært at referat ikke kunne godkjennes før på neste styremøte, og dette tok for lang tid. Ny ordning: Referat skrives og sendes ut til styremedlemmene. De får en uke fra utsendelsesdato til å melde tilbake korrigeringer og tilføyelser. Det skrives så et korrigert referat som sendes til styremedlemmer og varamedlemmer, og til Anne T for å legges ut på vår nettside.

  3.Konsertmanual/konsertforberedelser. Konsertmanualen ble gjennomgått, og følgende ble nærmere avtalt: Kjersti hadde med plakater og programbilletter, og Sissel deler dem ut på dagens korøvelse (billetter til de som har betalt).. Vi har noen til å selge billetter, Axel og Arild er brannvakt. Vipps for å betale billetter: Kan benytte en som Kjersti har. Liv sørger for blomster. Svart antrekk og svart bind på notene.

  4. Forberedelse til årsmøte:
  Årsberetning var sendt til styret på forhånd. Noen av punktene ble forandret. Kjersti sørger for å korrigere og sende den ferdige beretningen ut til årsmøtet.

  Korets regnskap 2018 inkludert Limerickregnskapetb ble godkjent i styret 29.januar 2019 og legges frem for årsmøtet til behandling

  Årsbudsjett 2019 og konsertbudsjett ble godkjent i styret 29. januar 2019 og legges frem for årsmøtet til endelig behandling.

  5. Endring av kontingent.
  Styret drøftet sakens ulike sider. Det har kommet forslag om å redusere denne til kr.1000 pr semester. Argument for dette: Vi har nå ikke lenger utgift til husleie, og det har vært godt overskudd i regnskapet siste år. Nåværende kontingent kan kanskje bli for mye for noen og få folk til å trekke seg fra å begynne. Argument mot: Det vil senke våre inntekter med 37 000 til 40 000 kr pr år, penger som kunne vært brukt på turer, konserter, opplæring og seminarer. Flertallet i styret anbefaler at nåværende kontingent på kr 1500 pr semester beholdes. Saken legges frem for årsmøte med styrets anbefaling om å beholde dagens kontingent.

  6. Oppretting av komite som kan foreslå korreiser, seminarer, kurs og sosiale arrangementer tas opp som sak på årsmøte.

  7.Eventuelt. Planlegging av tur til Lom er godt igang og ble ikke videre drøftet.

  Det kom også forslag om at koret skal ha en festkomite og en komite for faglig/sanglig utvikling, korreiser, seminarer mv.   Referat fra styremøte 29.01.19
  Til stede: Arild, Kjersti, Liv E., Sissel og Anne I.
  Forfall: Kirsten
  Referent: Anne I.

  Sak 1 Innkallingen ble godkjent
  Sak 2 Referat fra styremøte 4.12 ble godkjent og legges ut på Josefinekorets nettside (ansvar Liv E)
  Sak 3 Forberedelser til konserten; Kirsten utarbeider program for konserten.
  Sunniva har fått navn på solister og andre som deltar på konserten og lager konsertens plakat
  Sak 4 Regnskapet for korets Limerick tur i juni 2018
  Sissel gjennomgikk regnskapet.
  Styret godkjenner og oversender Limerick regnskapet til årsmøte til behandling.
  Sak 5 Samlet årsregnskap for 2018 for Josefinekoret inkludert resultatet av Limerick turen
  (Dokumentet årsregnskap for 2018, som ble sendt ut til styremøte, utgår fordi
  dokumentets poster er innarbeidet i samlet årsregnskap for 2018) Sissel gjennomgikk regnskapet.
  Styret godkjenner og oversender samlet årsregnskap for 2018 til årsmøte til behandling.
  Revisjonsberetning for Josefinekoret for 2018 ble sendt styremedlemmene til orientering
  Sak 6 Budsjett 2019 for Josefinekoret og korrigert prosjektbudsjett for konserten 31 mars 2019 Styret behandlet budsjettet for 2019 og korrigert prosjektbudsjett og fremlegger dokumentene til behandling til årsmøte
  Sak 7 Diktardager 2019 (31.aug. 0g 1.sept) samt et besøk til Sel, Øygarden
  Arild utarbeider et notat om hvordan koret eventuelt kan delta, samt reise og overnattings-
  muligheter. Anne og Liv bistår Arild i dette arbeidet. Saken fremlegges for koret på en øvelse.
  Sak 8 Forberedende møte for årsmøtet 09.04.19 fastlegges til 19 mars kl. 16.00 i Baker Hansens lokaler på Adamstuen.
  Sak 9 Avtalen med Skøyen kirke om konserten 31 mars i år og generalprøven

  Koret dekker vaskeutgiftene i forbindelse med konserten. Kormedlemmene sørger for at alle er ute av kirken kl. 20.15 etter konserten.
  Skøyen kirke ønsker at noen av Josefinekorets medlemmer deltar med å synge i kirken på en gudstjeneste en søndag, slik vi har gjort før

  Sak 10 Eventuelt

  En pall er ønskelig slik at alle kormedlemmene ser Kirsten.
  Hvis noen i koret kan snekre en pall, hadde det vært fint, mot en liten belønning.

  Korrigert referat fra styremøte 4.12.18

  Til stede: Kjersti, Anne I, Arild, Sissel, Liv E.
  Møteleder Kjersti,referent Liv.E. Innkalling og dagsorden godkjent. Referat fra forrige styremøte 23.10.18 ble godkjent.
  • 2. Økonomi - budsjett
  • Sissel la fram budsjett for 2019.Det var et generelt budsjett, og et eget budsjett og finansieringsplan for seminaret på Voksenåsen 2.og 3. mars og konserten den 31.mars,som var satt opp for seg. Det ble gjort en mindre rettelse: Forventede inntekter på voksenopplæringsmidler og momskompensasjon antas å være 25 000,og ikke 50 000 som først satt opp. Sum inntekter blir 162 000. Regnskap for Limerick er nå ferdig.Korets saldo er nå 93 000,det har vært hentet inn en del utestående på kontingent og betalig for noter. Ved årsskiftet regner en med en saldo på kr. 70 000. Eventuelle utgifter til konsert/reise i juni eller august ble nevnt, må diskuteres videre.

  • 3. Verving av nye medlemmer
  • Dokument for verving er nå lagt ut på vår hjemmeside, Knut legger den ut hos Korforbundet. Andre forslag: At de som er i jobb setter opp plakat på sine arbeidsplasser, at man annonserer det i Oslo lokalavis (den finnes bare på nett)og at det lages en gruppe på Facebook. Dette drøftes over jul. Annonser og intervjuer ble også (pris ca.kr 1500) ble også foreslått, men ikke vedtatt. Det ble drøftet hvordan en skulle formulere krav om notekunnskap og å synge rent overfor nye medlemmer. En stemte for å skrive at det er krav om å synge rent (ikke noenlunde rent) og at det er en fordel med notekunnskap.

  • 4.Juleavslutning
  • Knut fordeler oppgaver i pausen på dagens øvelse. Det gjelder innkjøp, lage i stand, vaske opp og rydde etterpå.

  • 5.Eventuelt
  • Vi har fått innbydelse til å delta i NM for kor. Det ble vedtatt å ikke delta her. Planer for neste år: Kjersti drøfter dette med Kirsten.Det gjelder flere ting:

   Tur til sommeren: Det er to forslag: Det ene å reise til Olav Aukrust stevne i Lom og framføre "Heilag vår" der. Arild foreslo en framførelse på et stevne på Øygarden i Sel. Han undersøker om dette kan være aktuelt.

   Bedre organisering av plassering på øvelser. Mange har problemer med å høre sin egen stemmegruppe godt. Noen ser dirigenten dårlig. Det ble besluttet at det skal kjøpes inn en kordirigentpall, videre at Kjersti skal organisere en fast plassering under øvelsene.Hun tar dette opp med Kirsten.

   Det ble satt dato for årsmøte: 9.april.

  Referat fra Josefinekorets styremøte 23.10.18

  Til stede: Kjersti, Sissel, Axel, Liv og Anne
  Forfall: Arild og Kirsten
  Referent Anne

  • Innkallingen ble godkjent
  • Referat fra styremøte 9.10.18 ble godkjent, og sendes Anne T. som sørger for at referatet blir lagt ut på Josefinekorets nettside (ansvar Anne I).
  • Rekrutteringsnotatet «Trives du med å synge klassisk musikk», som skal legges ut på Josefinekorets nettside, ble godkjent. Rekrutteringsskrivet for nybegynnere i koret ble godkjent med følgende kommentarer: Avsnittet under Fravær: 2. setning rettes til: Fravær meldes stemmekontakten og dirigenten og siste setning i dette avsnittet rettes til: Det føres fraværsrapport på hver øvelse på grunn av refusjonsordningen fra korforbundet. I avsnittet under Sosialt strykes andre setning og erstattes med setningen: Hyppig pubbesøk etter korøvelser. Avsnittet under >Innspill fra medlemmene 2. avsnitt rettes første setning til: Som ny vil du bli innkalt til et møte med dirigenten for plassering i stemmegruppe (Sissel følger opp saken).
  • Det ble vedtatt å opprettholde ordningen om at varamedlemmene ikke møter fast på styremøtene. Varamedlemmene skal holdes orientert og i tillegg legges referatene ut på Josefinekorets nettsider.
  • Dekning av parkeringsutgifter for dirigenten på korøvelsene ble innvilget.
  • Eventuelt

   Regnskapet for Limerick tas opp på Årsmøtet 2019. Bruken av et eventuelt overskudd fra reisen drøftes med koret ( Sissel /Kjersti følger opp saken).

   Førstkommende styremøte ble fastlagt til 4 desember  Referat fra Josefinekorets styremøte 9.10.18

  Tilstede: Kjersti Engebrigtsen, Katja Bø- vara for Anne Iversen, Liv Kristi Eriksen, Arild Kjerschow, Sissel Ledang. Kirsten W Grønn fra sak 4.
  Tid: Tirsdag 9.10.18 kl 16.45-18.00
  Sted: Hansens bakeri på Adamstuen
  Referent: Sissel Ledang

  • Tid: Tirsdag 9.10.18 kl 16.45-18.00
  • Sak 2 Referat fra forrige styremøte
   Godkjent med følgende korrigeringer: På vår konto står i dag kr 19 000. Av disse er kr 11 000 fra korets ordinære regnskap, og i omkring kr 8000 fra regnskapet fra Limerick-turen.
   Ansvar: Liv Kristi Eriksen
  • Sak 3 Budsjett for konserten
   Budsjettet for korets konsert i mars 2019, er på til sammen kr 84 000. Konserten er satt opp med 5 musikere og 5 solister, til sammen utgjør dette kr 60 000. Kjersti har sendt søknad til Korforbundet på kr 40 000. Svar derfra kan komme fra desember -18 til ut på nyåret. Dersom vi får mindre, må vi enten redusere tilsvarende eller bruke av korets ordinære midler.
   Ansvar: Kjersti, Kirsten, Sissel, styret
  • Sak 4 Rekruttering av nye korister
   Styret har bedt Kristin Moe, Sissel Ledang og Knut Hagen arbeide med rekruttering av nye medlemmer. Som en start på dette har Kristin og Sissel utarbeidet to dokumenter:
   Ett til korets og Korforbundets hjemmeside
   Forslaget ble gått igjennom og kommentert. Teksten rettes opp. Ett informasjonsdokument til nye medlemmer om Josefinekoret.
   Dette er et bra og innholdsrikt dokument, og må kortes ned betraktelig til vårt formål.
   Ansvar: Sissel og Kristin reviderer dokumentene. Legges frem på førstkommende styremøte
  • Sakene 5 og 6 utgår
  • Sak 7 Varamedlemmers rolle
   Diskuteres nærmere i neste styremøte
  • Neste styremøte: Tirsdag 23. oktober kl 16. Sted avtales nærmere