Medlemsmeny • Informasjon Lenker

 • Tilbake
  Last ned PDF-versjonen

  Referat fra styremøtet 18. april 2023  Dato for årsmøtet var opplyst på korøvelse, og innkalling til årsmøtet var
  sendt ut skriftlig til medlemmene i henhold til vedtektene innen 14 dager (31. mars)
  Årsmelding var sendt samtidig, og inneholdt forslag til styrets videre sammensetning.

  Styrets forslag var at det sittende styret fortsatte i sine funksjoner. Randi Børresen, som valgkomitéens leder, hadde godtatt og ta imot innspill eller innsigelser fra kormedlemmene, gjerne anonymt. Dette var opplyst på korøvelse 28. mars, men ikke sendt ut skriftlig til medlemmene.

  Dagsorden, årsregnskap og revisjonsberetning ble sendt ut 15. april

  Møtet:
  1. Innkallingen ble godkjent, Peder Chr ble valgt til møteleder, Kristine til referent.
  2. Årsberetningen for 2022 ble godkjent. Den ble ikke lest opp siden den var sendt til alle på forhånd. Randi hadde ikke mottatt innspill til styrets forslag til å fortsette. Forslaget ble godtatt, med følgende endring: Elisabeth overtar for Anne T. som soprankontakt, Anne blir vara for henne. Monica kan fortsette som var for altkontakt, selv om hun synger tenorstemme.
  3. Gjennomgåelse av årsregnskap for året 2022 v/kasserer Anders Grøndahl. Kasserer har foretatt en del opprydding i regnskapet, angående ubetalte og vesentlig for mye betalte kontingenter. Koret hadde også uoppgjort gjeld til Natasja og Kirsten. Alle disse forhold ble hensyntatt i regnskapet for 2022 og er i mellomtiden gjort opp. Pr. 31 12. 2022 hadde vi 73 674 kr i arbeidskapital. Regnskapet og revisjonsrapporten fra Elin Bråthen ble godkjent./li>
  4. Regnskap fra konserten 19. mars
   Vi gikk litt under budsjettet på 108.800 – samlede utgifter endte på 105.112
   Inntektene var tett opp til budsjettet 87.340
   og underskuddet ble omtrent som beregnet – 17.772.
  5. Korets økonomiske situasjon og fremtidsutsikter. Fastsettelse av medlemskontingent
   Kasserers prognose sier at «vi bærer oss» tross underskuddet. Med medlemskontingentene inkl «frivillig merkontingent» og andre inntekter fra Korforbundet og vinlotteri regner Anders med at vi vil ha 80.000 kr på konto til nyttår. Han foreslo å ikke heve kontingenten – som da fortsatt vil være på kr. 1600 pr semester, med mulighet for ekstra frivillig bidrag. Det kom ingen innvendinger til forslaget.

   Årsmøtet avsluttet


  Annet:
  Fremtidig repertoar/ og evt.:
  • Vi vil ha store konserter, og kan gjerne ta opp igjen tidligere verk. Vi må fortsette å strekke oss, men ikke for langt.
  • Sommeravslutning er satt til 13.juni, vi sjekker om vi kan synge for klienter på Smestadhjemmet – og evt. gå på Bakkekroa på Smestad etterpå. Elisabeth sjekker.
  • Kortur ble luftet – evt. for neste sommer? Styret følger med på muligheter, men ber om forsterkninger hvis vi skal ut og reise.


  Ref Kristine